Menu Content/Inhalt
Strona g?ówna

Menu g?ówne

Czas na Olimpusa
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
12.11.2008.

W dniach 3-7 listopada 2008 r. przeprowadzono w naszej szkole olimpiady przedmiotowe z j?zyka polskiego, geografii, chemii i fizyki. Do sesji jesiennej ogólnopolskiego konkursu przystąpi?o ?ącznie 134 uczestników. Najpopularniejszymi przedmiotami okaza?y si?  j. polski i  chemia. Uczniowie zmierzyli si? z testem wielokrotnego wyboru sk?adającego si? z 30 pyta? przygotowanych przez kadr? pedagogiczną Olimpusa. Zadania mia?y ró?ny stopie?  trudności i wymaga?y skupienia oraz koncentracji.

Więcej…
 
Wycieczka w Karkonosze
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
05.11.2008.

W dniach 24-28 pa?dziernika 2008 r. grupa uczniów z naszego gimnazjum oraz z trzeciej klasy liceum uczestniczy?a w wycieczce do Szklarskiej Por?by. M?odzie?ą opiekowa?o si? pi?cioro nauczycieli: Pani Jolanta Pietrzak, Pan Waldemar Pietrzak, Pan Grzegorz Kubicki, Pan Jacek Bartoszewski oraz Pan Arkadiusz Sochala.

Więcej…
 
Z czego s?ynie ?ąck?
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
02.11.2008.

Korzystając z pi?knej jesiennej aury, 42 - osobowa grupa pierwszoklasistów  z  krośniewickiego gimnazjum wybra?a si? na wycieczk? do stadniny koni w ?ącku. Mieści si? tutaj stado ogierów liczące blisko 100 koni. Zwiedzany przez m?odzie? ośrodek zajmuje si? g?ównie hodowlą koni, ale tak?e przyciąga turystów, stwarzając mo?liwoś? uprawiania jazdy konnej, powo?enia, uprawiania sportów wodnych czy ?owienia ryb. Stado ogierów w ?ącku ma ju? 85-letnią tradycj? i jest jednym z pierwszych stad w niepodleg?ej Polsce powsta?ych na mocy decyzji Prezydenta RP. W 1938 r. z uroków ziemi ?ąckiej korzysta? marsza?ek Edward Rydz-Śmig?y, czyniąc pobliski pa?ac letnią rezydencją.

Więcej…
 
Próbny egzamin gimnazjalistów z j?zyków obcych
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
27.10.2008.
21 pa?dziernika trzecioklasiści z krośniewickiego gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu z j?zyka obcego. Wi?kszoś? z nich pisa?a test z angielskiego, gdy? w?aśnie tego j?zyka uczyli si? jako obowiązkowego Egzamin rozpoczą? si? rano, trwa? 90 minut. Uczniowie mieli mo?liwoś? zweryfikowa? swoją wiedz? i dowiedzie? si?, z jakiego materia?u powinni uzupe?ni? braki: z gramatyki czy mo?e ze s?ówek. Przeprowadzenie testu by?o  równie? dobrym sprawdzianem stanu przygotowa? i organizacji egzaminu dla samych nauczycieli.
Więcej…
 
Czas na czytanie. Ksią?ka wzbogaca
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
27.10.2008.
Biblioteka szkolna Gimnazjum w Krośniewicach przystąpi?a do akcji „Czas na czytanie. Ksią?a wzbogaca” zainicjowanej przez wydawnictwo „Świat Ksią?ki”, agencj? Ciszewski Public Relations i Fundacj? Angory. Jest to jedna z najwi?kszych w Polsce kampanii spo?ecznych wspierających czytelnictwo i kultur? czytania. G?ównym jej celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród ogó?u polskiego spo?ecze?stwa poprzez umo?liwienie jak najwi?kszej liczbie osób dost?pu do interesujących pozycji ksią?kowych. W ramach tej akcji biblioteka otrzyma?a w darze 35 lektur m?odzie?owych i obowiązkowych na sum? ponad 1200 z?.
Więcej…
 
Zobacz też ...
«« start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast. » koniec »»

Pozycje: 445 - 450 z 611

Losowy obraz
kopalnia 16

BIP

designed by made your web.com